Horné Strháre rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  

Aktuality

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

 14.11.2022

P o z v á n k a            

Podľa ustanovenia §12 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

z v o l á v a m    u s t a n o v u j ú c e   z a s a d n u t i e  Obecného zastupiteľstva v Horných Strhároch  na deň

22.novembra 2022 o 19:00 hod. (Utorok)

na Obecnom úrade v Horných Strhároch

s týmto programom:

1. Slávnostná časť

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do zastupiteľstva

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom

novozvoleného obecného zastupiteľstva

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Horné Strháre

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva

v Horných Strhároch

6. Vystúpenie novozvoleného starostu

 2. Pracovná časť

1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva

2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu

4. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona 369/1990 Z.z.

o obecnom zriadení

5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov

6. Určenie a schválenie platu starostu

7. Schválenie zásad odmeňovania poslancov

8. Rôzne

9. Záver

V Horných Strhároch 14.11.2022

                                                                                                                         Richard Kurec

                                                                                                                          starosta obce

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 13:00
Utorok: 08:00 - 13:00
Streda: 08:00 - 13:00
Štvrtok: 08:00 - 13:00
Piatok: 08:00 - 13:00

Kalendár

Návštevnosť

Fotogaléria

Horné Strháre 360 ° fotografia