SlovenskýEnglish

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 29)
Názov Popis Dátum
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 01.02.2024
ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE Horné Strháre - 18.01.2024
Verejná vyhláška Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením 15.12.2023
Verejná vyhláška Upovedomenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením 08.11.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024 - 06.11.2023
Zámer prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 14.08.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2023 - 17.05.2023
Verejná vyhláška - 17.01.2023
Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. - 10.08.2022
Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby do samosprávy obcí a do volieb orgánov samosprávnych krajov. - 02.08.2022
Generované portálom Uradne.sk