SlovenskýEnglish

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 48 ods. 4 pism. d) a c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia