SlovenskýEnglish

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 01.10.2020

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
                                                                 Trnavská cesta 52
                                                                 P.O.BOX 45
                                                                 826 45 Bratislava
                                                                         sp. zn: OLP/7852/2020
                                                                                                                Bratislava, 29.09.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje
podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7, 20 a 25
zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
nasledovné:
opatrenie:
Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 1. októbra 2020 od 06:00 hod. do
odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov
alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos,
ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:
- detí do 3 rokov veku,
- osôb v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,
- osôb žijúcich v jednej domácnosti pri pobyte v exteriéroch, pokiaľ sú od
ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,
- osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
- vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného
priestoru určeného na prepravu osôb,
- žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho
procesu,
- žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
- deti v interiéri materskej školy a jaslí,
- osoby pri výkone športu,
- fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
- osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
- výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri
nakrúcaní dokumentárneho filmu,
- osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk,
- účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri
všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného
zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,
- zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.
Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7189/2020 z 14.09.2020.
O d ô v o d n e n i e
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zhoršenie
epidemiologickej situácie spôsobené výrazne zvýšeným počtom pozitívne testovaných osôb
na ochorenie COVID - 19 v Slovenskej republike vydal opatrenie, ktorým uložil zákaz
pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v
prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je
napríklad rúško, šál, šatka. Zároveň v tomto opatrení Úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky určil výnimky z tohto zákazu.
Cieľom vyššie uvedeného opatrenia je realizovať ďalšie potrebné kroky vedúce
k zabráneniu explozívneho šírenia ochorení, predchádzať zvyšovaniu smrtnosti
a v neposlednom rade i možnému preťaženiu zdravotného systému Slovenskej republiky.
Jednotlivé krajiny vo svete prijímajú podobne ako Slovenská republika adekvátne
protiepidemické opatrenia na zastavenie pandémie COVID-19 a na zmiernenie jej dopadov na
populáciu.
Ochorenie COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu a šíri sa primárne vzdušnou
cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. Prekrytie horných dýchacích ciest je jedným
z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej
republiky. Cieľom je zabrániť prenosu kvapôčok od nosičov tohto ochorenia a následne tak
ďalšiemu šíreniu ochorenia v populácii.
Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. poslaním civilnej ochrany je v rozsahu
ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na
prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.
Toto opatrenie naďalej zostáva jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia
ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Zoznam aktualít: