SlovenskýEnglish

Oznámenie o vydaní strategického dokumentu.

 02.06.2021

Oznámenie o vydaní strategického dokumentu

Obec Horné Strháre v súlade s § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),

oznamuje verejnosti,

že Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01  Banská Bystrica, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona oznámenie o strategickom dokumente:

„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 - 2030“.

Strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 - 2030“ je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-banskobystrickeho-samospravne-1

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05  Banská Bystrica do 15 dní od doby, kedy bolo oznámenie zverejnené.

Oznámenie vyvesené: 2.6.2021                                             Oznámenie zvesené:

..................................                                                ...................................

   podpis, pečiatka                                                        podpis, pečiatka


Zoznam aktualít: