SlovenskýEnglish

POZOR - povinná registrácia chovov ošípaných.

 12.10.2020

Oznam pre chovateľov ošípaných – povinná registrácia chovu ošípaných

Dňa 06.11.2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa ruší výnimka udelená rozhodnutím 2006/80/ES pre niektoré členské štáty vrátane Slovenskej republiky, o identifikácii a registrácii zvierat. Uvedeným rozhodnutím nastáva povinnosť registrácie chovov ošípaných v centrálnom registri hospodárskych zvierat už od jedného kusa ošípanej. Uvedená povinnosť vyplýva aj z § 40a zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš na základe Štátnej veterinárnej a potravinovej správy  upozorňuje a nariaďuje povinnú registráciu chovov ošípaných a to aj v prípade, že sa jedná o 1 kus ošípanej. Registráciu je potrebné bezpodmienečne vykonať do 23.10.2020

Pozor!!! Nesplnenie registračnej povinnosti je sankcionovateľné! V prípade zistenia neregistrovaných chovateľov v zmysle § 48 zákona č. 39/2007 Z. z. ide o porušenie zákona, za ktorý orgán veterinárnej správy uloží pokutu od 100 € do 400 € pre fyzické osoby a od 400 € do 3500 € pre fyzické osoby podnikateľov alebo právnické osoby.

Viac informácií chovatelia získajú: na telefónnom čísle:047/4812999, email:sekretariat.vk@svps.sk

Oznam RVPS Veľký Krtíš 

https://www.hornestrhare.sk/files/2020-10-13-123502-Povinn___registr__cia_chovov_o____pan__ch_..pdf

Tlačivo potrebné na registráciu

https://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/Registracia-chovu-Farmy-HZ.pdf


Zoznam aktualít: