SlovenskýEnglish

Verejná vyhláška

 17.01.2023

Oznámenie o začatí správneho konania

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

 

 

     V zmysle ustanovenia § 82, ods. 7/ zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“/ týmto Obec Horné Strháre ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje informáciu o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

 

     Žiadateľ p. Jakub Stredánsky, bytom Horné Strháre č. 78, 991 03 Pôtor požiadala podľa § 47, ods. 3/ zákona o ochrane prírody a krajiny o vydanie súhlasu na výrub 1ks dreviny druh jaseň štíhly a 1ks dreviny druh čerešňa obyčajná rastúcich na pozemku C-KN parc. č. 325 v katastrálnom území Horné Strháre vedenej na LV č. 248. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil tým, že dreviny rastú na pozemku, kde sa plánuje výstavba rodinného domu.

 

     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín je potrebné doručiť písomne na adresu Obec Horné Strháre, Horné Strháre č. 29, 991 03 Pôtor alebo elektronicky na e-mail: hornestrhare@gmail.com v zmysle § 82, ods. 7/ zákona o ochrane prírody a krajiny v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.


Zoznam aktualít: